Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle online diensten die door Willems NV verstrekt worden, inclusief de website www.shopwillems.be en alle mogelijke verkeer via email en nieuwsbrieven.
 
Alle informatie op de website van Willems NV mag enkel gedownload worden voor informatieve privé-doeleinden. Elk ander gebruik is verboden.
 
Door de website te gebruiken of een bestelling te plaatsen, verklaart u zich akkoord met de juridische bepalingen. Als u vragen of opmerkingen heeft, kan u contact met ons opnemen via de vermelde contactgegevens (zie artikel 1).

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken te Brussel bevoegd.
 
Artikel 1 - Identificatie van de verkoper
 
Naam: Willems NV
Adres: Steenweg op Asse 83, 1785 Brussegem - Merchtem
Tel: +32 2 452.54.54 (bereikbaar van maandagnamiddag t/m zaterdag)
E-mailadres: info@shopwillems.be

BTW : BE  0433.805.873

 

Artikel 2 - Prijzen
 
Prijzen slaan uitsluitend op het artikel zoals het woordelijk wordt omschreven. Alle prijzen zijn inclusief BTW, Recupel, BEBAT en Reprobel. Bijkomende verplichte leverings-, reservatie- of andere administratieve kosten, worden per artikel apart vermeld. Afhalingen van reservaties in onze winkel zijn gratis. Voor leveringen aan huis wordt een leveringskost in rekening gebracht, indien het totaal aankoopbedrag lager is dan € 50,-.
 
De vermelde prijzen kunnen aangepast worden indien blijkt dat tijdens het verwerken in het systeem onjuiste prijzen gebruikt worden. Een geplaatste bestelling zal nooit zomaar verhoogd worden en de klant krijgt altijd een bericht dat er een fout opgetreden is. Deze heeft dan ook de kans om de bestelling toch te aanvaarden of kosteloos te annuleren.
 
Artikel 3 - Aanbod
 
Het assortiment is bestemd voor een normaal gebruik door een “consument”, zoals gedefinieerd in de Wet Marktpraktijken van 6 april 2010. Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden gewijzigd. Promoties op artikelen zijn geldig zolang deze geafficheerd staan op de webshop. Afbeeldingen zijn illustratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het artikel.
 
Voor sommige artikelen is een montage nodig of dienen voorbereidende werkzaamheden. De klant is als enige verantwoordelijk om hiervoor de nodige schikkingen te treffen.
 
Het aanbod, onder welke vorm ook, wordt steeds met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Het is echter mogelijk dat de gegeven informatie onvolledig, te algemeen of niet up-to-date is. Om ieder misverstand te vermijden, wordt de klant verzocht om steeds vooraf contact op te nemen met de klantenservice (zie artikel 1) van de Verkoper. De Verkoper is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten.
 
Artikel 4 - Totstandkoming internetkoop
 
Een bestelling kan enkel worden geplaatst via de Willems NV-webshop website.

Een “Bestelling” is het online aankopen van een artikel dat in aanmerking komt voor thuislevering of afhaling in een winkel naar keuze. De betaling geschiedt vooraf. Op dat moment komt de koop tot stand. De bestelling wordt pas verzonden na ontvangst van de betaling.

De minimale bestelwaarde bedraagt € 20. De minimale bestelwaarde is de bestelwaarde die minstens bereikt moet worden om te kunnen bestellen. Bestellingen die onder deze bestelwaarde liggen zijn niet mogelijk. Dit minimumbedrag van bestelling werd ingesteld om economische en ecologische redenen. We rekenen hier op uw begrip.

Door de aankoop van producten via deze website verklaart de klant minstens 18 jaar oud te zijn en wettelijk bevoegd producten en diensten aan te kopen via deze website. De klant stemt er mee in dat hij aansprakelijk is voor alle financiële transacties in verband met het gebruik van deze website, inclusief deze die voor zijn rekening gebeurden bijv. door inwonende minderjarige.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om Bestellingen te weigeren in de volgende gevallen:
 
- bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant;
- wanneer redelijkerwijze kan worden aangenomen dat de klant de intentie heeft om de artikelen zelf weder te verkopen;
- bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een artikel;
- bij vaststelling van een ongeldig aanbod;
- bij overmacht.
 
Artikel 5 - Overmacht
 
Onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop Willems NV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Willems NV niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 
Willems NV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Willems NV haar verbintenis had moeten nakomen.
 
Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Willems NV opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Willems NV niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 
Artikel 6 - Betaling
 
Bij een Bestelling via de webshop kan op de volgende manieren worden betaald:
 
- Hipay (Beveiligd Betaalplatform)
- Overschrijving
 
Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig.
 
Artikel 7 - Levering

Willems NV levert enkel in België, Nederland. De door Willems NV opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen. De uiterste leveringstermijn is 5 werkdagen na ontvangst van de betaling. Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is, door de klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is.
 
Levering geschiedt uitsluitend per koerierdienst. Bestellingen worden geleverd op het opgegeven adres tot aan de voordeur (gelijkvloers). De klant staat zelf in voor elke verdere (ver)plaatsing, aansluiting en montage. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over, op het moment van afgifte van de goederen aan de klant. In geval een heraanbieding nodig is omwille van de klant, behoudt de Verkoper zich het recht voor de hierdoor veroorzaakte kosten aan te rekenen de klant.
 
De leverings- of verzendkosten worden u meegedeeld voor het bevestigen van de aankoop.
 
Artikel 8 - Gebreken/Garantie
 
De klant hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en nauwkeurig te (doen) inspecteren. Ingeval van klachten over de goederen, dient de klant binnen de 7 dagen deze klachten schriftelijk te signaleren, alsmede de goederen, samen met de begeleidende zendnota, terug te sturen. Voor het adres waarnaar deze klachten en goederen moeten gericht worden, zie artikel 1. Het indienen van een klacht ontheft de koper niet van zijn betalingsverplichtingen.

Voor consumenten geldt de wettelijke garantie van 2 jaar. Deze waarborg dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de goederen. Gedurende de voormelde periode verbindt de Verkoper zich ertoe het defecte artikel (of onderdeel) ervan kosteloos te vervangen of te herstellen. De Verkoper behoudt zich het recht voor om het artikel om te ruilen indien de kosten buiten verhouding zijn, of indien herstelling onmogelijk is.
 
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden na de levering, worden niet geacht aanwezig te zijn op het ogenblik van de levering, behoudens tegenbewijs door de klant.

De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verergering van de toestand door nalatigheid, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het toestel, hardhandig gebruik, foutieve montage, slecht onderhoud, abnormaal, commercieel of incorrect gebruik.
 
Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur (bijvoorbeeld batterijen, slijtageartikelen of artikelen met een kortere vervaldatum) of in geval van tussenkomst door een niet door de Verkoper aangewezen derde.
 
Artikel 9 - Recht van Verzaking
 
Deze bepaling is enkel van toepassing op de internetverkoop aan consumenten:

Overeenkomstig de wet van 6 april 2010 heeft de klant het recht aan de Verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Deze termijn moet de klant toelaten het gekochte product te beoordelen “zoals in een etalage”.
 
Geopende verpakkingen, gebruikte goederen, of onvolledige/beschadigde producten worden niet teruggenomen.

De klant die van dit recht gebruik wenst te maken, moet de webshop binnen de 14 dagen contacteren op het nummer +32 2 452.54.54 of bij voorkeur mailen via  info@shopwillems.be

Bovendien dient hij binnen dezelfde termijn de toestellen in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, samen met alle toebehoren, de gebruiksaanwijzing en (een kopie van) de factuur/leveringsbon:

- hetzij het product op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid terug te sturen naar Willems NV (zie artikel 1);
- hetzij het product binnen te brengen in onze winkel;
- hetzij het product, mits betaling van een tussenkomst in de transportkosten, laten ophalen door Willems NV.
 
Binnen de 30 dagen na acceptatie van de terugname zal Willems NV de betaalde sommen terugstorten, uitgezonderd de kosten van levering.

Artikel 10 - Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.
 
Artikel 11 - Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Willems NV of rechthoudende derden.

Artikel 12 - Beperking van aansprakelijkheid
 
Willems NV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade zoals winstderving, annulering of onderbreking van operaties of gegevensverlies.
 
Artikel 12.1 - Beschikbaarheid van website
 
Willems NV wijst expliciet elke aansprakelijkheid af voor de continue beschikbaarheid van de website. Daarnaast heeft Willems NV het recht om op elk ogenblik de exploitatie en/of het onderhoud van deze website geheel of gedeeltelijk stop te zetten of de toegang tot de site te beperken zonder voorafgaande kennisgeving.
 
Artikel 12.2 - Gebruik van de website, de inhoud ervan en de aangeboden informatie
 
De door Willems NV gepubliceerde informatie is gratis, tenzij anders geformuleerd. Elke gebruiker mag de aangeboden informatie gebruiken en documenteren voor privé-doeleinden. Elk ander gebruik van de informatie, in het bijzonder elke vorm van reproductie, wijziging of integratie in publicaties of advertenties is enkel toegestaan na goedkeuring van Willems NV of de rechtmatige eigenaar van de informatie.
 
Willems NV benadrukt dat er beschermende rechten kunnen gelden voor de inhoud en de informatie; deze beschermende rechten (in het bijzonder naam en merk) blijven altijd eigendom van Willems NV. Alle informatie werd zorgvuldig door Willems NV verzameld en gecontroleerd. En vervolgens naar eigen goeddunken gepubliceerd. De informatie van derden werd ongewijzigd overgenomen. De gebruikers moeten zelf nagaan of de geleverde informatie correct, volledig en/of up-to-date is.
 
De aansprakelijkheid van Willems NV voor schade als gevolg van onjuiste, onvolledige of niet-actuele informatie en ook voor schade als gevolg van een verkeerde interpretatie van de geleverde informatie door de gebruiker, is beperkt tot grove nalatigheid of intentioneel gedrag van Willems NV. Daarnaast kan Willems NV ook niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die volgt uit een verkeerd gebruik van de geleverde informatie door de gebruiker.
 
Artikel 12.3 - Links/inhoud en informatie van derden
 
De website kan hyperlinks en verwijzingen bevatten naar webpagina's van derden. Willems NV is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze webpagina's. Willems NV kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor de kwaliteit, de juistheid of de volledigheid van de door derden geleverde informatie.
 
Artikel 12.4 - Regels voor het gebruik van paswoorden en verantwoording

 
De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van zijn paswoord en moet elk misbruik vermijden van het paswoord dat hij heeft ontvangen voor gebruik van de website. Indien de gebruiker vaststelt dat zijn paswoord ongewild doorgegeven is aan onbevoegden en/of derden of dat er eventueel misbruik van zijn paswoord gemaakt kan worden, moet hij Willems NV hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen.
 
Niettegenstaande het voorgaande kan Willems NV noch contractueel, noch gerechtelijk of volgens wettelijke theorieën die als toepasselijk zouden kunnen beschouwd worden, aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit elk misbruik van persoonlijke paswoorden, behalve wanneer dit misbruik het gevolg is van intentioneel gedrag of grove nalatigheid van een Willems NV-werknemer of een derde partij die voor Willems NV werkt.
 
Daarnaast behoudt Willems NV zich het recht voor om op elk ogenblik en zonder aanduidbare reden de toegangsrechten van de gebruiker tot de met paswoord beveiligde zone te annuleren of te beperken door zijn gebruikersgegevens te blokkeren.


Artikel 12.5 - Belangrijk bericht in verband met computervirussen
 
Ook al stelt Willems NV alles in het werk om de website te vrijwaren van virussen, toch kan Willems NV niet garanderen dat haar site ook virusvrij is. De gebruiker moet in zijn eigen belang de nodige veiligheidsmaatregelen treffen en alle informatie, software of documentatie scannen op virussen voordat hij deze downloadt.


Accept

Wij gebruiken cookies voor het goed functioneren van de website en het afstemmen van de inhoud naar uw  persoonlijke voorkeur.

Gaat u verder op onze website? Dan geeft u ons toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie? Lees onze cookieverklaring.